ANSVARSFRISKRIVNING

Healsafe Interiör strävar ständigt efter att förbättra och utveckla produkter för att uppnå högsta möjliga säkerhetsnivå när det gäller självskada, suicid, överfall och vandalism. Hög säkerhet kräver rätt produkt för att lösa rätt problem. Korrekt installation enligt våra monteringsanvisningar är viktigt för att bibehålla produktens egenskaper. De produkter vi erbjuder och beskriver som självskadebeteende och suicid preventiv fungerar såvitt vi vet som vi avsett och skall minska risken för skador på patienter, klienter och personal. HealSafe Interiör AB lämnar dock ingen garanti som skulle innebära att våra produkter kan förhindra alla typer av självskadebeteende, våld eller suicid eftersom varje miljö är unik och det är omöjligt att förutse alla incidenter som kan inträffa. Det är mycket viktigt att understryka att självskade- och suicid preventiv produkter, eller produkter som skapar en säkrare arbetsmiljö, aldrig kan ersätta den mänskliga interpersonella faktorn för att screena för suicid, självskadebeteende, hot och våld mot personal, vandalism eller innehav av föremål eller ämnen som allvarligt kan skada den enskilde. Det är inte möjligt för HealSafe Interiör AB att varna konsumenten för varje tänkbar och okänd fara i samband med användning av produkterna, verksamheter (dvs. mentalvård, kriminalvård och liknande institutioner där det finns risk för självskada och suicid, eller våld mot personal eller patienter) måste använda sitt eget sunda förnuft och goda omdöme vid användning av produkterna.