ANSVARSFRASKRIVELSE

Healsafe Interiör arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvikle produkter for å oppnå høyest mulig sikkerhetsnivå når det gjelder selvskading, selvmord, overfall og hærverk. Høy sikkerhet krever riktig produkt for å løse riktig problem. Riktig montering i henhold til våre monteringsanvisninger er viktig for å opprettholde produktets egenskaper. Så vidt vi vet, fungerer de produktene vi tilbyr og beskriver som selvskading- og selvmordssikre slik vi har tenkt, og skal redusere risikoen for skader på pasienter, klienter og personale. HealSafe Interiör AB gir likevel ingen garanti for at våre produkter kan forhindre alle typer selvskading, vold eller selvmord, siden hvert miljø er unikt og det er umulig å forutse alle hendelser som kan oppstå. Det er svært viktig å understreke at selvskadings- og selvmordsresistente produkter, eller produkter som skaper et tryggere arbeidsmiljø, aldri kan erstatte den mellommenneskelige faktoren for å avdekke selvmord, selvskading, trusler og vold mot personalet, hærverk eller besittelse av gjenstander eller stoffer som kan skade den enkelte alvorlig. Det er ikke mulig for HealSafe Interiör AB å advare forbrukeren mot enhver tenkelig og ukjent fare i forbindelse med bruk av produktene. verksamheter (dvs. psykisk helsevern, kriminalomsorg og lignende institusjoner der det er risiko for selvskading og selvmord, eller vold mot personale eller pasienter) må bruke sin egen sunne fornuft og gode dømmekraft ved bruk av produktene.