Healsafe Interiörs hållbarhetsarbete

Vårt företag är djupt rotat i tre kärnvärden: Säker, Ansvarsfull och Hållbar. Därför är Hållbarhet en central drivkraft inom vår verksamhet, vilket vi integrerar från allra första början, redan i produktutvecklings- och designstadiet. Vi ställer oss ständigt frågan om hur vi kan minimera vår påverkan på jordens resurser genom att göra kloka val.

Våra vägledande principer:

  • Våra åtgärder för hållbarhet harmoniserar fullt ut med visionen hos Healsafe Interiör: att rädda liv och skapa läkande miljöer genom innovativ inredningsdesign.
  • Vi är övertygande om vårt ansvar att aktivt bidra till minskningen av resursförbrukningen på planeten.
  • Vår inställning genomsyras av realism, mätbarhet, systematik och långsiktig syn.

SÄKER

natur

ANSVARSFULL

grön stad

HÅLLBAR

planeten jorden

I linje med FN:s Agenda 2030

Vi baserar vår inriktning på FN:s Agenda 2030, som omfattar 17 globala mål för hållbarhet,  www.globalamalen.se.

Vår resa är ännu i sin begynnelse, och vi strävar efter att dela våra mål med omvärlden. Genom detta hoppas vi inspirera andra och samtidigt välkomna värdefulla råd och insikter.

Våra 5 fokusområden:

  • God hälsa i vårt samhälle

  • Säkra produkter och tjänster

  • Hållbar värdekedja

  • Cirkulära lösningar och hållbar användning av resurser

  • Jämlikhet, Jämställdhet och Mångfald

Globala miljomal

God hälsa i vårt samhälle

Att skapa förutsättningar för en god omvårdnad för våra patienter/klienter är centralt för att långsiktigt öka möjligheterna till en god hälsa i samhället. En gynnsam vårdmiljö är viktig såväl för personalen som för patienterna. Healsafe Interiör erbjuder därför säkra och hållbara lösningar med målet att långsiktigt bidra till trygga och läkande miljöer.

Säkra produkter och tjänster

Healsafe Interiör är inriktat på säkerhet och trygghet. Tyvärr är suicidförsök, självskador och våld inte ovanligt inom våra kunders verksamhetsområden. Det är därför extra viktigt att Healsafe Interiörs produkter bidrar till att öka säkerheten och reducera riskerna för hot, självskador, suicidförsök och våld. Lika angeläget är att våra produkter tål hårdhänt behandling och håller under lång tid utan att brytas sönder och därmed kunna orsaka skador.

Styrelse med krokar

Hållbar värdekedja

Vi väljer leverantörer och partners som delar våra synsätt, värderingar samt vår Code of Conduct. Våra leverantörer finns huvudsakligen i närområdet för att minimera transportbehovet. Med kunder över hela världen strävar vi alltid efter att använda transportsätt med minimal resursförbrukning. Vi genomför också livscykelanalyser (LCA) för att demonstrera hållbarheten hos våra produkter i jämförelse med alternativa produkter. Alla våra produkter är tillverkade av icke-toxiska material.

Cirkulära lösningar och hållbar användning av resurser

Vårt fokus på produkternas långa hållbarhet och robusthet leder till en förlängd livslängd, vilket i sig är mer hållbart än att cirkulera produkten. Healsafe Interiörs produkter håller länge men når ändå en punkt där det inte längre går att reparera och de inte längre kan användas. Alla våra produkter kan då återvinnas genom att materialen återanvänds. Vissa produkter kan t o m omvandlas till nya liknande produkter.

Jämlikhet, Jämställdhet och Mångfald

I vårt arbete vill vi bidra till förbättrade och jämlika förutsättningar för att arbeta med psykisk hälsa.
Grunden för vår verksamhet är att erbjuda en attraktiv och läkande miljö för patienter, klienter och personal. Målet är att så många som möjligt ska rehabiliteras och kunna återgå till ett normalt liv i samhället.
Internt i företaget är vi dedikerade att uppnå jämställdhet och mångfald, skapa i positiv arbetsmiljö och främja personlig utveckling för alla. 

Livscykelanalys av stolen Ryno

Livscykelanalys (LCA) används som metod för att analysera miljöpåverkan från en matstol som säljs av Healsafe Interiör. Den påverkan matstolen har under hela dess livscykel, från utvinning av råmaterial (vaggan) till hantering av avfallet (graven).

Resultatet från studien visar att Ryno matstol har ett lågt koldioxidavtryck i jämförelse med andra liknande möbler med tanke på Ryno matstols långa förväntade livslängd.

Ryno matstol grön